https://www.google.com/maps/place/48%2F63+Ho%C3%A0ng+Hoa+Th%C3%A1m/@10.9956956,106.6577306,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x3174d119a6a88dfb:0x7fbdae69bddbf5fa!8m2!3d10.9909809!4d106.6670943

Liên hệ chúng tôi