- Giá hợp lý

- Chiết khấu kích thích

- Bảo đảm quyền lợi thị trường và khách hàng của đại lý