- Giá hợp lý

- Chiết khấu kích thích

- Bảo đảm bảo hộ thị trường và khách hàng cho đại lý khu vực