1. Chúng tôi đặt uy tín, trách nhiệm lên chất lượng sản phẩm và dịch vụ trước và sau bán hàng.
  2. Chúng tôi tuân thủ các chuẩn mực đạo đức.
  3. Chúng tôi tôn trọng bản thân, khách hàng, đồng nghiệp và đối tác.
  4. Chúng tôi cùng làm việc trên tinh thần tập thể để đạt được mục tiêu chung.