- Chúng tôi đặt uy tín và chất lượng trên sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

- Chúng tôi tuân thủ các chuẩn mực đạo đức.

- Chúng tôi tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, khách hàng, và đối tác.

- Chúng tôi cùng làm việc trên tinh thần tập thể để đặt mục tiêu chung.